W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Chcesz decydować na co wydać wspólne pieniądze? Masz czas do 21 stycznia! / Do you want to decide what to spend our money on? The deadline is the 21 January!

O partycypacji obywatelskiej, o cnotach obywatelskich, o konieczności angażowania się w sprawy lokalne i państwowe, o idei pomostowego kapitału społecznego, gdzie odwzajemniamy reguły i normy, o niebezpieczeństwie społecznej apatii i koncentracji na sobie oraz o udanych i nieudanych projektach pozarządowych rozmawialiśmy z Kubą Wygnańskim – najmłodszym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, prezesem zarządu Pracowni badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, działaczem społecznym.

Socjolog zachęcał do aktywności, wsłuchania się w potrzeby mieszkańców i do wymyślania projektów do budżetu partycypacyjnego, jako formy współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, gdzie mamy dużo organizacji pozarządowych, a nikłe zaangażowanie we wspólne sprawy.

Przykładowe realizacje projektów i informacje o budżecie znajdują się w bibliotece szkolnej oraz na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl

 

About civic participation, about civic virtues, about the need to get involved in local and state affairs, about the idea of ​​bridging social capital, where we reciprocate rules and norms, about the danger of social apathy and concentration on ourselves, and about successful and unsuccessful non-governmental projects - we talked to Kuba Wygnański - the youngest participant in the Round Table talks, president of the board of the Stocznia Research and Social Innovation Laboratory, social activist.

The sociologist encouraged to be active, listen to the needs of the residents and to come up with projects for the participatory budget as a form of co-creating civil society in our country, where we have a lot of NGOs and little involvement in common matters.

Examples of projects and budget information are in the school library and on the app.twojbudzet.um.warszawa.pl