Nasza misja

W naszej szkole, w atmosferze życzliwości i otwartości, zapewniamy uczniom  wszechstronne wykształcenie, pomagamy odkrywać zdolności, kształtujemy umiejętności, wspieramy w indywidualnym rozwoju, tak aby stali się twórczymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

        W naszej szkole wychowujemy młodzież w duchu wolności i tolerancji – klasycznych wartości liberalnych, a także nowocześnie rozumianego patriotyzmu.  Uczymy poszanowania praw jednostki i dbałości o dobro wspólne, krytycznego myślenia i odpowiedzialności za siebie i innych.

                Wolność rozumiemy tak, jak pisał o niej Monteskiusz. Nie jest ona zatem równoznaczna z nieskrępowaną swobodą działania jednostki. Być wolnym znaczy dla nas robić to, co w danej sytuacji robić należy, by móc żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi.

                Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Przede wszystkim więc zachęcamy młodzież do refleksyjnego podejścia do rzeczywistości i uczymy postępowania zgodnie z obowiązującymi regułami i normami prawnymi.

                Tolerancję rozumiemy jako odnoszenie się do innych z szacunkiem i uwagą, akceptowanie odmienności poglądów i wyznań, kultur i narodowości, tożsamości płciowych i orientacji seksualnych. Takiej postawy będziemy wymagać od siebie i od innych.

                Nowocześnie rozumiany patriotyzm wiąże się dla nas z kształtowaniem postaw prospołecznych, a więc zarówno wrażliwości na sprawy innych, jak i zaangażowania w sprawy publiczne, troskę o wspólne dobro, na przykład poprzez działania charytatywne.

                Jesteśmy przekonani, że wychowanie młodego człowieka nie może się mieć nic wspólnego z jego indoktrynacją. Sukces wychowawczy osiągniemy, gdy nasi uczniowie nauczą się samodyscypliny, zrozumieją, że są odpowiedzialni za siebie i współodpowiedzialni za świat, w którym żyjemy.

Intro