WyjazdyWyjazdyWyjazdy

Wyjazdy

Sztuka w 2slo/ Art in 2slo

a (1).jpg

Sztuka w 2SLO

a (2).jpg

Sztuka w 2SLO

a (3).jpg

Sztuka w 2SLO

a (4).jpg

Sztuka w 2SLO

a (5).jpg

Sztuka w 2SLO

a (6).jpg

Sztuka w 2SLO

a (1).jpg
a (2).jpg
a (3).jpg
a (4).jpg
a (5).jpg
a (6).jpg

Grupa Visual Arts IB 1 Jana Balcerzaka prezentowała 9 grudnia swoje dokonania twórcze. 15 uczniów-artystów opowiedziało między innymi o brzydocie, o snach, o wyobrażeniu bezpiecznego miejsca, o przemijaniu, o ciele postrzeganym jako skorupa, pod którą kłębią się emocje, o odczuwaniu bólu, czy o dominacji miejskiej powierzchowności w świecie współczesnego człowieka. Rzeźby, obrazy, rysunki, zdjęcia, odlewy z gipsu podziwiali rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Rzucająca się w oczy różnorodność prac składających się na wystawę podkreśla osobiste poszukiwania tematów i środków wyrazu plastycznego.

Ukazuje indywidualne podejście do języka sztuk wizualnych nie tworząc zarazem granic między sposobami wypowiedzi a raczej tworząc przestrzeń do wymiany myśli pomocnych w zrozumieniu własnych pomysłów i ich realizacji.

Swoistym posumowaniem wystawy może być tryptyk Zofii Bochińskiej p.t.

Sign up to Humanity, który stawia pytanie o tożsamość jednostki ludzkiej w zautomatyzowanej przestrzeni XXI wieku.

 

Jan Balcerzak's Visual Arts IB1 Group presented their creative achievements on December 9th. 15 students - artists spoke inter alia about ugliness, dreams, the idea of safety, the passing of time, the body seen as a crust formed on the pent-up emotions, the feeling of pain, and the domination of the urban superficiality in the world of modern man. Sculptures, paintings, drawings, photos, plaster casts were admired by parents, teachers and students.

The conspicuous variety of works that make up the exhibition underlines the personal search for themes and means of artistic expression. It shows an individual approach to the language of visual arts without creating boundaries between the ways of expression, but rather creating a space for the exchange of thoughts helpful in understanding one's ideas and their implementation.

  Zofia Bochińska’s triptych entitled  ‘Sign up to Humanity’, which poses the question of the identity of a human being in the automated space of the 21st century, can somehow sum up the whole exhibition.