W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Mikołajewski o Ginczance w 2slo/ Mikołajewski on Ginczanka in 2slo

Jarosław Mikołajewski opowiedział nam 16 grudnia o swoim poszukiwaniu portretu Zuzanny Ginczanki, międzywojennej poetki, autorki najbardziej przejmujących wierszy o antysemityzmie, kobiety niezależnej i trudnej do zdefiniowania, której twórczością zainteresował  się jeszcze w liceum podczas lekcji języka polskiego. Zapytany o niebezpieczeństwo zbytniego ingerowania w pamięć o życiu poetki, autor książki p.t. „Cień w cień. Za cieniem Zuzanny Ginczanki” zwrócił uwagę na decydujące znaczenie intencji autora, na swoje szukanie w jej biografii pewnej wspólnoty doświadczeń ludzkich oraz na potrzebę uchwycenia  autentyczności przeżyć. Dyrektor Muzeum Literatury ma także nadzieję na odnalezienie jej wierszy z ostatnich lat przed egzekucją w 1944 roku.  

Jarosław Mikołajewski told us on December 16th about his search for a portrait of Zuzanna Ginczanka, an inter-war poet, author of the most poignant poems about anti-Semitism, an independent and elusive woman, whose work he was interested in while in high school during a Polish language lesson. Asked about the danger of too much interference in the memory of the poet's life, the author of the book entitled "Shadow to shadow. Following the shadow of Zuzanna Ginczanka”, he drew attention to the decisive significance of the author's intentions, his search for a certain community of human experiences in her biography, and the need to capture the authenticity of experiences. The director of the Museum of Literature also hopes to find poems from her last years before the execution in 1944.