W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020/ Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0154.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0157.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0159.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0161.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0163.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0164.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0165.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0170.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0174.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0184.jpg

Inauguration of the new school year 2019/2020

IMG_0154.jpg
IMG_0157.jpg
IMG_0159.jpg
IMG_0161.jpg
IMG_0163.jpg
IMG_0164.jpg
IMG_0165.jpg
IMG_0170.jpg
IMG_0174.jpg
IMG_0184.jpg

12 września 2019 powitaliśmy uroczyście nowy rok szkolny 2019/2020. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Tomasz Józef Wodzicki – botanik, zajmujący się morfogenezą roślin drzewiastych. Absolwenci odebrali świadectwa matury międzynarodowej. Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk powołując się na cytat z najnowszej książki Tomasza Mazura- koordynatora IB -  podkreśliła znaczenie zjawiska rozumienia, które dobrze jest postrzegać przede wszystkim jako dar. Dar ów trzeba najpierw odszukać, następnie pogłębiać  i rozwijać. Wszystko to powinno odbywać się w przyjaznej atmosferze, wśród życzliwych ludzi. Koordynator Tomasz Mazur zwrócił uwagę na znaczenie czasu w naszym życiu. Przywołał sentencję „carpe diem” , czyli „chwytaj dzień”. Można ją interpretować na sposób epikurejski jako umiejętność czerpania radości z chwili obecnej, ale i na sposób stoicki, jako bycie obecnym i świadomym swego człowieczeństwa. Profesor Tomasz Wodzicki podzielił się swoimi refleksjami badacza świata przyrodniczego. Mówił o potrzebie postawy skromności wobec wiedzy, bo „któż może powiedzieć, że świat jest takim jakim go widzimy”. Skonstatował, że rozwój człowieka jest konsekwencją rozwoju komunikacji świadomej, czyli tworzenia pojęć i kształtowania się języka charakterystycznego dla każdej grupy. Zachęcał do pielęgnowania języka ojczystego i czerpania z zasobów wiedzy w języku uniwersalnym. Kończąc podkreślił znaczenie wzrastania w wolności, którego doświadczyliśmy jako wspólnota chroniona i karmiona przez las przed wiekami. Na zakończenie absolwentka Gabriela Kowalewska życzyła wszystkim uczniom spokoju i cierpliwości w odnajdywaniu swojej drogi życiowej, a dwóch uczniów szkoły IB zachęcało do aplikowania na konferencję „Jasmun ” w 2020 roku.

On September 12, 2019, we celebrated the beginning of the new school year 2019/2020  . The inaugural lecture was given by professor Tomasz Józef Wodzicki - a botanist dealing with the morphogenesis of woody plants. Graduates received certificates of international baccalaureate. Director Anna Sobala-Zbroszczyk, citing a quote from the latest book by Tomasz Mazur - IB coordinator - emphasized the importance of the phenomenon of understanding, which is good to be seen primarily as a gift. That gift must first be found, then deepened and developed. All this should take place in a friendly atmosphere, among well-meaning people. The coordinator Tomasz Mazur pointed out the importance of time in our lives. He recalled the sentence "carpe diem," that is "seize the day." It can be interpreted in the Epicurean way as the ability to enjoy the present moment, but also in the Stoic manner as being present and aware of one's humanity. Professor Tomasz Wodzicki shared his reflections as a researcher of the natural world. He talked about the need for an attitude of modesty towards knowledge, because 'who can say that the world is the way we see it'. He stated that human development is a ramification of the development of conscious communication, that is the creation of concepts and the formation of a language, characteristic of each group. He encouraged to cultivate the mother tongue and draw from the resources of knowledge in a universal language. In conclusion, he emphasized the importance of growing in freedom, which we experienced as a community protected and fed by the forest for centuries. Finally, the graduate Gabriela Kowalewska wished all students peace and patience in finding their way of life, and two students of IB school encouraged to apply for the conference "Jasmun" in 2020.