NewsNewsNews

News

2DAY już na Solcu!/ 2DAY already in Solec!

30 stycznia 2020 r. ukazał się pierwszy szkolny magazyn zatytułowany 2DAY. Znajdziecie w nim teksty o współczesnym Libanie, starzejącej się Europie,  nasilającej się chińsko – amerykańskiej rywalizacji o dominację w świecie, konflikcie izraelsko – palestyńskim, sprawie oskarżenia Donalda Trump’a, systemie wyborczym w Wielkiej Brytanii, trzydziestej rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ konwencji o prawach dziecka, związku pomiędzy snem a zdrowiem psychicznym, powstawaniu fal mózgowych w miniaturowych, sztucznie stworzonych strukturach organicznych oraz recenzje z wydarzeń kulturalnych, a także odrobinę poezji. Wszystko w oryginalnej szacie graficznej!

 

On January 30, the first school magazine entitled 2DAY was released. You will find in it texts about modern Lebanon, an aging Europe, the intensifying Chinese-American rivalry for world domination, the Israeli-Palestinian conflict, the impeachment of President Donald Trump, the electoral system in the UK, the thirtieth anniversary of the adoption by the UN General Assembly of the Convention on the Rights of the Child, the link between sleep and mental health, the formation of brain waves in miniature, artificially created organic structures, and reviews of cultural events, as well as a bit of poetry. Everything in its original graphic design!